สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๓๗
อายุ ๙๑ ปี
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๒๗
วัด วัดศาลาปูน วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 3,076

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า พุก เป็นชาวอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เกิดในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๓๓๗ ตรงกันวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีขาล จุลศักราช ๑๑๕๖ รัตนโกสินศก ๑๓


อุปสมบท

     ท่านเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เด็กและได้อุปสมบทในสมัยรัชกาล ที่ ๒ อยู่วัดมหาธาตุฯเล่าเรียนพระปริยัติธรรม เข้าแปลหนังสือจนสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ในปลายรัชกาลที่ ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๘๖ - ๒๓๙๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน
 เจ้าคณะใหญ่แขวงกรุงเก่า
 เจ้าคณะฝ่ายอรัญญวาสี

มรณกาล


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) มรณภาพในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๗ สิริรวมอายุได้ ๙๑ ปี

     พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุพิเศษวัดศาลาปูนวรวิหาร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ

สมณศักดิ์


เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูธรรมรูจี ใน สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
เป็น พระครูสดำ ปลัดขวาใน สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
พ.ศ. ๒๓๘๖ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระญาณไตรโลก
พ.ศ. ๒๓๙๔ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติสรรพอรรถโกศล พหลสมณเดช คณะเชฏฐกมหานายกปิฎกวรานุรักษ์ สังฆกิจพิทักษ์ อรรคมหาปธานาธิบดี บุราณราชธานีนครเขต คตสมณสงฆ์มเหศวรเนตา ทราวดีศรีอยุธยานิสสิตารามคามวาสี
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อเนกสถานปรีชา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ ศิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกคณิศราธิบดี บุราณราชธานีนครเขต คตสมณสงฆ์มเหศวรเนตา ทวาราวดีศรีอยุธยานิสสิตาราม คามเขตขัณฑ์ อรัญวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook