พระศรีธรรมานุศาสน์ (โสตถิ์ สุมิตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระศรีธรรมานุศาสน์ (โสตถิ์ สุมิตฺโต)


 
เกิด ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
วัด วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระศรีธรรมานุศาสน์ มีนามเดิมว่า โสตถิ์ รัตนวิไล เกิดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน อ้าย ปีระกา ณ บ้านเลขที่ ๑ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายพุ่ม โยมมารดาชื่อ นางแดง รัตนวิไล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ อุทกเขปสีมา โดยใช้เรือนแพเป็นโรงอุโบสถ ในลำน้ำแม่กอง หน้าวัดลาดเมธังกร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) วัดสัตตนารถปริวัตร เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระครูอุดมธีรคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเมธีธรรมานุยุต (เม้ย มนฺตาสโย) วัดลาดเมธังกร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเชย วัดศรีญาติ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดตรีญาติ
พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดตรีญาติ
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี - บางแพ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ

มรณกาล


     พระศรีธรรมานุศาสน์ (โสตถิ์ สุมิตฺโต) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระเทพมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระครูสังฆพิชัย ฐานานุกรมใน พระธรรมปาโมกข์ (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระครูธรรมศาสน์อุโฆษ ฐานานุกรมใน พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ที่ พระครูศรีธรรมานุศาสน์
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีธรรมานุศาสน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook