พระปรากรมมุนี (ธวัช ธมฺเมสโน ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระปรากรมมุนี (ธวัช ธมฺเมสโน ป.ธ.๗)


 
เกิด ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๗๕
มรณภาพ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดอมรญาติสมาคม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗

สถานะเดิม


     พระปรากรมมุนี มีนามเดิมว่า ธวัช ยิ่งยวด เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู ณ ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อ นายชม มารดาชื่อ นางเหรียญ เป็นชาวประมงทำโป๊ะ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดช่องลม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรบัว วัดอ่างแก้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆรักษ์เหล็ง วัดแหลมสุวรรณาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ธมฺเมสโน

     พออุปสมบทเสร็จก็ไปอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระบาลีตามเดิม


การศึกษา

พ.ศ.๒๔๗๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๔๗๕ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ.๒๔๗๗ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ.๒๔๗๘ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ.๒๔๙๒ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น ศึกษาธิการอำเภอดำเนินสะดวก

มรณกาล


     พระปรากรมมุนี (ธวัช ธมฺเมสโน ป.ธ.๗) ได้มรณภาพที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สิริอายุได้ ๙๖ ปี พรรษา ๗๕

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปรากรมมุนี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook