พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ.๖)


 
เกิด ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมราชานุวัตร มีนามเดิมว่า กมล ลิ้มศิริชัย เกิดเมื่อวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดพระงาม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ตามพระอุปัชฌาย์ไปอยู่วัดพระเชตุพนฯ ด้วย


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เลขานุการสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตรวจการภาค ๒
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เลขานุการสังฆมนตรีว่าองค์การสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะภาค ๓

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต

มรณกาล


     พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ.๖) มรณภาพ ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพเวที (ปุ่น)
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมดิลก (ปุ่น)
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ฐานานุกรมใน พระธรรมวโรดม (ปุ่น)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนเวที [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ศรีปาวจนาภรณ์ สุนทรธรรมพาที ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโสภณ วิมลคัมภีรญาณ ศาสนกิจวิธานเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook