พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ฉลอง จินฺตาอินฺโท ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ฉลอง จินฺตาอินฺโท ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
วัด วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมมหาวีรานุวัตร มีนามเดิมว่า ฉลอง จินดาอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่บ้านท้าย ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายผล และนางกวา จินดาอินทร์

     ในช่วงวัยเยาว์ เรียนหนังสือ และสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนเทศบาล ๑๙ วัดดงมูลเหล็ก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

     ระหว่างเป็นสามเณร มีใจใฝ่ในการศึกษา ได้ตั้งมั่นเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง พ.ศ. ๒๔๘๖ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก จากสำนักเรียนวัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ วัดสองพี่น้อง โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ (หลวงพ่อจ่าง) วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๙๓ สำเร็จ การศึกษาบาลีเตรียมอุดม ศึกษาปีที่ ๑ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๑๓ สำเร็จ การศึกษาอบรม จาก โรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลาง แผนกศึกษาอบรม รุ่นที่ ๑

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

มรณกาล


     พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ฉลอง จินฺตาอินฺโท) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๕๙ น. ด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ พระครูศรีปทุมรักษ์
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณโมลี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุพรรณาภรณ์ สุนทรวุฒิกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณโมลี ศรีพิพัฒโนดม วิกรมปริยัตยาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร พิพัฒนกิจโกศล โสภณธรรมสุธีศรีปริยัติกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๓
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระธรรมมหาวีรานุวัตร เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ratchaburinews.blogspot.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook