พระเทพสุวรรณมุนี (ประสิทธิ์ วรปุญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุวรรณมุนี (ประสิทธิ์ วรปุญฺโญ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 921

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสุวรรณมุนี มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ ปรางค์ทอง เกิดเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน บิดา นายหงษ์ มารดา นางพร้อม ปรางค์ทอง ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม ณ วัดทองเพลง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุทธสรมหาเถร) วัดอนงคาราม แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ พัทธสีมา วัดปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี (สุข สุภทฺทเถร) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณสิขกิจ (สุวณฺณโชโต) วัดทองเพลง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพิบูลธรรมเวที (พุทฺธสรเถร) เจ้าคณะอำเภอปากท่อ วัดปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประชฃาบาลวัดปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดทองธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดทองธรรมชาติ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าคณะ ๓ วัดทองธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น กรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี แผนกปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลราษฎร์บูรณะ
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะตำบลราษฎร์บูรณะ
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทุ่งครุ
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองสาน
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เนื่องจากเจ้าอาวาสชราภาพ
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ และรักษาการเจ้าคณะเขตคลองสาน
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสารอด
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะเขตคลองสาน
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะเขตคลองสาน
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)

มรณกาล


     พระเทพสุวรรณมุนี (ประสิทธิ์ วรปญฺโญ ป.ธ.๖) มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๐๐.๑๐ น. ณ โรงพยาบาลธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูธรรมานุศาสก์
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธรรมธีรคุณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธรรมาภรณ์ สุนทรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณมุนี ศีลสมาจารโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์.
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook