พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ศรี ปุณฺณสิริ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ศรี ปุณฺณสิริ ป.ธ.๓)


 
เกิด ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๙๗ ปี
อุปสมบท ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๗๗
มรณภาพ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดกลาง วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธาภรณ์ มีนามเดิมว่า ศรี โพธิอำไพ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายวอน โยมมารดาชื่อ นางหร่ำ โพธิอำไพ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ พัทธสีมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง ป.ธ.๙) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอพระประแดง
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ศรี ปุญฺญสิริ ป.ธ.๓) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๖.๑๖ น.เพราะหัวใจวาย ณ โรงพยาบาลเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ สิริรวมอายุได้ ๙๗ ปี พรรษา ๗๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสิริศีลคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสมุทรคุณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาภรณ์ บวรปริยัติวิภูสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธาภรณ์ สุนทรศีลาจาร วิสาลกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๑๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๓๒-๓๓
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ถึงมรณภาพ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook