พระเทพวิสุทธิเวที (วิจิตร อาสโภ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิเวที (วิจิตร อาสโภ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
มรณภาพ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 766

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


ชาติภูมิ

มีนามเดิมว่า วิจิตร (ศักดิ์ ต่วนยี่) วัฒนภาณี เกิดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ เผือก โยมมารดาชื่อ บุญชื่น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดสมถะ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูโพธาภิวัฒน์ (เต็ก) เจ้าอาวาสวัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น อาจารย์สอนชั้นบาลีไวยากรณ์ โรงเรียนของวัด
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีวุฒิโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีกิตยาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาสุธี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิเวที ศีลาจารดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๐๖-๑๐๗
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอให้รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก ๓ ปี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook