พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)


 
เกิด ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ มีนามเดิมว่า พลายงาม บุญชัย เกิดวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ บิดาชื่อง้วน มารดาชื่อ ลุ่ย บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่๕ ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤษาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน) โดยมี พระ ครูวรวัตรวิบูรณ์ เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา วัดท่าเรือ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเส็ง)  ณ พัทธสีมา วัดปากบาง ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูจริยาภิรัต เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา วัดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๐ สำเร็จ วิชาชั้นประถมศึกษาสมบูรณ์ โรงเรียนประชาบาล วัดปากบาง
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสนามชัย ตำบลเจ็ดเสมียญ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระศากยบุตติยวงศ์ (อยู่) วัดราชสิทธารามฯ
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชวิสุทธิญาณ (อยู่) วัดราชสิทธารามฯ
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (จ.ป.ร.) ที่ พระครูวิบูลสาธุวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิพัฒนาภรณ์ สุนทรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์ พุทธิธรรมาภรณ์ บวรปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ พุทธิธรรมาภรณ์ สุนทรศีลา จารนิวิฐ ราชสิทธธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
Somdechsuk.org
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook