พระสุวรรณมุนี (ฉุย สุโข) - พระสังฆาธิการ

พระสุวรรณมุนี (ฉุย สุโข)


 
เกิด ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๑
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๑
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
วัด วัดคงคาราม วรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุวรรณมุนี มีนามเดิมว่า ฉุย เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๔ วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๑ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๑ ณ วัดคงคาราม โดยมี พระพิศาลสมณกิจ (สิน) เจ้าอาวาสวัดคงคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, ปลัดอบ วัดคงคาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ อาจารย์ครุฑ วัดมหาธาตุ เป็นอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทเสร็จ เริ่มศึกษาเล่าเรึยนคันถธุระ ต่อมาเกิดสนใจ ในทางวิบัสสนาธุระ จึงมา ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านอาจารย์ครุฑวัดมหาธาตุ พระวิปัสสนาธุระ ที่ขึ้นชื่อและเป็นทิ่ศรัทธา ของชาวเพชรบุรี

     ต่อมาท่านอาจารย์ครุฑได้ยกย่องว่าหลวงพ่อฉุย มีความเชี่ยวชาญและให้เป็นอาจารย์ สั่งสอน ศิษย์สีบไป รากฎว่ามีผู้ศรัทธาเลื่อมใส เกือบทั่วจังหวัดเพชรบุรี และใกล้เคียง

     ท่านเจัาคุณพระสุวรรณมุนี (ฉุย) นอกจากจะเป็นพระเถระทิ่มีจริยวัตรงคงาม น่า ศรัทธา แล้ว ยังประกอบด้วยคุณสมบัติ ที่เต็มไปด้วย ความเมตตากรุณา แก่คนทั่วไป ท่านมี เสน่ห์ ในตัวเองคือ ไม่ว่าใครได้สมาคมกับท่าน ย่อมติดใจรักใคร่ทานไม่จืตจาง หลายครอบครัว ต่างพาเด็กมาฝาก ให้เป็นศิษย์ของท่านอย่างมากมาย กระทั่งท่านต้อง ตั้งโรงเรียนและหา ครูบาอาจารย์มาสอนประจำ เป็นครั้งแรกที่วัด คงคาราม ด้วยคุณงามความดีของ ท่านจืง มึผู้เคารพนับถือมาก

     โดยปกติท่านเจ้าคุณเป็นพระที่ถือสันโดษ ไม่นิยมสะสมทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของที่ได้รับ การถวายมา ก็นำไปบริจาคจนหมดสิ้นท่าน ดำเนินตามรอย พระพุทธองค์อย่าง แท้จริง

     ถาวรวัตถุที่ท่านสร้างไว้ก็มีหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำ หรับ สามเณรเรียนนักธรรม สร้างโรงเรียน ให้กุลบุตรกุลธิดาได้ศึกษาเล่าเรียน จนปรากฎ เป็นต้นกำเนิด สถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ท่านไค้หล่อพระพุทธชินราช พระ พุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา จำลองไว้เป็นที่เคารพ สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวเพชรบุรี พร้อมทั้งได้สร้างมณฑปประดิษฐาน พระ พุทธรูปดังกล่าวไว้ที่วัดคงคาราม นอกจากนื้ยังได้ ้ ปฎิสังขรณ์ ศาลากุฎีและถาวรวัตถุอื่น ๆ ในวัด คงคารามอีกหลายอย่าง

     ด้วยคุณงามความดีดังกล่าว คณะสงฆ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในตัวท่าน จึงได้เลื่อนสมณ ศักดิ์ ให้ท่านเรื่อยมา คือ ปี พ.ศ. ๒๔๒๙ เป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระพิศาลสณกิจ (สิน) และเลื่อน ขึ้นเป็นพระสมุห์ พระวินัยธร พระวินัยธรรม ตามลำดับ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑

     จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๐ จึงได้รับพระราชทานสมศักดิ์เป็นพระครูสุวรรณมุนี ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรึ ต่อมาเมื่อตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ว่างลงก็ได้ทรง พระกรุณา โปรคให้เลื่อนพระครูสุวรรณมุนี ชื้นเป็นเจ้าคณะจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๖๐ ครั้นถึงวั้นทื่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเลื่อน สมณศักดิ์ขึ้น เป็น พระราชาคณะชั้นโท มึราชทินนามตาม สัญญาบัตรว่า "พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท สังฆปาโมกข์" มีนิตยภัตเดือนละ ๑๖ บาท และอยู่ในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด จน ตลอดอายุ

     สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงโปรด ปราน พระสุวรรณมุนี (ฉุย) ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ทรงรู้จัก ไม่เสื่อมคลายตราบจน สื้นพระชนม์

     อนึ่งท่านเจ้าคุณพรูะสุวรรณมุนี ใช้ความอุตสาหวิริยภาพ ในการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระตลอด มา ตั้งแต่บวชจนกระทั่งวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ถึงแก่มรณภาพท่ามกลางความ โศกสลดใจ ของชาว เพชรบุรีตลอดมา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดคงคาราม
พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๙ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระพิศาลสณกิจ (สิน)
พ.ศ. ๒๔๓๑ เป็น พระสมุห์
พ.ศ. ๒๔๓๑ เป็น พระวินัยธร
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุวรรณมุนี
๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท สังฆปาโมกข์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook