พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ มีนามเดิมว่า สุรพงส์ ศุภผล เกิดเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดห้วยพลู เพื่ออุทิศกุศลให้กับโยมมารดาผู้ถึงแก่กรรม (บวชหน้าไฟ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖

     ต่อมาพระมหาบุศย์ ธุวปุตฺโต เจ้าอาวาสวัดสัมปทวน ซึงมีความคุ้นเคยกับโยมบิดาของท่านได้พาไปอยู่วัดสัมปทวนเพื่อศึกษาเล่าเรียนโยมบิดาจึงยกท่านให้กับพระมหาบุศย์ให้เป็นเสมือนบุตรบุญธรรมและสามเณรก็เรียกท่านพระมหาบุศย์ว่า หลวงพ่อตลอดชีวิต

     ต่อมาได้ลาสิกขาอยู่เป็นศิษย์วัด เพื่อศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนสัมปทวนเมื่อเรียนจบประถมศึกษาแล้วท่านพระมหาบุศย์จึงพาไปฝากกับท่านเจ้าคุณ พระจุลนายก (ทองสุก) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเล่าเรียน ต่อมาท่านเจ้าคุณพระจุลนายก พาไปถวายตัวต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะที่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ซึ่งพระองค์ได้เมตตาให้ศึกษาเล่าเรียน

      บรรพชาเป็นสามเณรครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะที่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะที่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) เมื่อครั้งยังเป็นพระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)

มรณกาล


     พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สิริรวมอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๐

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวัชรธรรมาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวัชรธรรมาภรณ์ ถาวรศาสนวิสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ บวรวัชรญาณวิศาล วิสุทธิญาณพิสิฏฐ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook