พระอนุชิต อุฎฺฐาโน | พระสังฆาธิการ

พระอนุชิต อุฎฺฐาโน


 
เกิด ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วัด วัดสำโรงเหนือ
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


VIEW : 1,102

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอนุชิต อุฎฺฐาโน มีนามเดิมว่า อนุชิต ขำจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โยมบิดา-มารดา นายขวัญชัย นางมะปราง ขำจันทร์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูวิบูลสมุทรวัฒน์ (อุทัย ฐิตสีโล) วัดมหาวงษ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอุปชฌาย์ พระครูปลัดเพลิน วชิโร วัดมหาวงษ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาบรรเจียด ญาณวีโร วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ตำแหน่ง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ sangkhatikan.com (Admin พัฒนาเว็บ)
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook