พระอนุชิต อุฎฺฐาโน - พระสังฆาธิการ

พระอนุชิต อุฎฺฐาโน


 
เกิด ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วัด วัดสำโรงเหนือ
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระอนุชิต อุฎฺฐาโน มีนามเดิมว่า อนุชิต ขำจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โยมบิดา-มารดา นายขวัญชัย นางมะปราง ขำจันทร์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูวิบูลสมุทรวัฒน์ (อุทัย ฐิตสีโล) วัดมหาวงษ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอุปชฌาย์ พระครูปลัดเพลิน วชิโร วัดมหาวงษ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาบรรเจียด ญาณวีโร วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พ.ศ.๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พ.ศ.๒๕๕๓ สำเร็จประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
พ.ศ.๒๕๖๑ สำเร็จปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ตำแหน่ง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ sangkhatikan.com (Admin พัฒนาเว็บ)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook