สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ ป.ธ.๘)


 
เกิด ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๕๘
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,443

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า เขียว เกิดเมื่อวันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๖ เป็นบุตรคนโตของหมื่นพร (น่วม) กรมพระตำรวจขวา กับนางทรัพย์ เมื่ออายุได้ ๑๑ ปี โยมมารดาได้ฝากท่านไว้กับพระสมุห์รอด วัดสมอราย


บรรพชาอุปสมบท

     หลังจากได้โกนจุกแล้วเมื่ออายุ ๑๓ ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรมหานิกายอยู่ในสำนักพระสมุห์รอดซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ ๑ ปี แล้วย้ายไปเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักพระอริยมุนี วัดโสมนัสวิหาร แล้วบวชแปลงเป็นสามเณรคณะธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระอริยมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์

     เมื่ออายุย่าง ๒๓ ปี ตรงกับต้นปีเถาะ พุทธศักราช ๒๓๙๘ จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ อุทกุกเขปสีมาโบสถ์แพ หน้าวัดราชาธิวาส โดยมี พระอริยมุนี (ทับ พุทฺธสิริ ป.ธ.๙) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดยิ้ม จนฺทรํสี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเหมือน สุมิตฺโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า "จนฺทสิริ"
     เมื่อพระอริยมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) ย้ายไปครองวัดโสมนัสวิหาร ท่านได้ติดตามไปอยู่ด้วย


การศึกษา

     ท่านได้เข้าสอบพระปริยัติธรรมอีกครั้งในปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๐๐ แปลเพิ่มได้อีก ๓ ประโยค รวมเป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค และในปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ ได้เข้าสอบที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้เพิ่มอีก ๑ ประโยค เป็นเปรียญธรรม ๗ ประโยค และเข้าสอบครั้งสุดท้ายในปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙ ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ได้เพิ่มอีก ๑ ประโยค รวมเป็นเปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๕๓  เป็น เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง

มรณกาล


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ) อาพาธด้วยโรคชรา ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๕ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ปีชวด รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ เวลา ๐๐.๒๕ น. เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลที่ ๖ สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี ๕๗ พรรษา

     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เสด็จไปสรงน้ำศพ พระราชทานโกศไม้สิบสองบรรจุศพ และให้พระสวดพระอภิธรรมมีกำหนด ๑ เดือน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระศรีวิสุทธิวงษ์
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองในคณะกลาง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกธรรมาลงกรณ์ มัชฌิมคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็น สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่คณะกลาง ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อเนกสถานปรีชา สัปตวิสุทธิ์จริยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ สิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกมหาปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลมัชฌิมคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook