พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดหนัง ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมศีลาจารย์ มีนามเดิมว่า สุกรี จุไรทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๐


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ วัดม่วง ตำบลหลักสอง อำเภอหนองแขม โดยมีพระวิเชียรกวี (ฉัตร อินฺทสุวณฺโณ) วัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน เป็นพระอุปัชณาย์

     อยู่สำนักวัดม่วง ๑ พรรษา พระอุปัชณาย์ ขอให้มาอยู่วัดหนัง ได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมและบาลีเป็นนักธรรมชั้นโทและเปรียญธรรม ๔ ประโยค

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ พัทธสีมาวัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยมี พระวิเชียรกวี (ฉัตร) วัดหนัง เป็นพระอุปัชณาย์ พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต) วัดหนัง สมัยยังเป็นพระครูภาวนาภิรัต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระบริหารบรมธาตุ (ประเสริฐ ธมฺมธีโร) วัดนางชี อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สมัยยังเป็นพระมหาประเสริฐ ป.ธ. ๖ อยู่ที่วัดหนัง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ - หนองแขม
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ

มรณกาล


     พระธรรมศีลาจารย์ ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔:๑๖ น. สิริอายุได้ ๘๒ ปี ๑๕๐ วัน พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูพิศาลสุตาคม
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเชียรกวี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนโมลี ศรีสาธุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรมุนี ศีลาจารนิวิฐ ศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมศีลาจารย์ พิศาลจิตตสังวร สุนทรธรรมธาดา วรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๓
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร
wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook