สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต ป.ธ.๘)


 
เกิด ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๔
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๕
มรณภาพ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,378

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิม ยัง เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน บิดาเป็นชาวจีนชื่อยี่ มารดาเป็นชาวไทยชื่อขำ เป็นข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคลอดท่านแน่นิ่งไปจนมารดาบิดาเข้าใจว่าเสียชีวิต เกือบจะนำลงหม้ออยู่แล้ว ป้าของท่านมาดูเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่จึงร้องขึ้นว่า "ยังไม่ตาย" ท่านจึงได้ชื่อว่ายัง

     เมื่อโตขึ้น ท่านเรียนหนังสือกับมารดา จนกระทั่งมารดาเสียชีวิตขณะท่านอายุได้ ๑๑ ปี บิดาส่งท่านขึ้นเรือให้ไปเรียนที่ประเทศจีน แต่ท่านกระโดดหนีลงจากเรือแล้วไปอยู่กับน้าชายชื่อสิงห์โต

     ปีต่อมาบิดามารับท่านไปเรียนภาษาจีนที่ศาลเจ้าข้างวัดราชผาติการาม วรวิหาร พออายุได้ ๑๔ ปี บิดาให้ทำงานเป็นเสมียนกับพระเสนางควิจารณ์ (ยิ้ม) เมื่อายุได้ ๑๕ ปี น้าที่เคยอุปการะท่านได้พาท่านไปเรียนกับพระครูเขมาภิมุข (อิ่ม) ที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ต่อมาย้ายไปศึกษากับพระอริยกระวี (ทิง) สมัยยังเป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมในพระพรหมมุนี (ทับ พุทฺธสิริ)


อุปสมบทและสอบปริยัติธรรม

     ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๑๐ ได้บรรพชาเป็นสามเณร และเข้าสอบพระปริยัติธรรมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ถึงปีวอก พ.ศ. ๒๔๑๕ ได้อุปสมบทที่วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พระพรหมมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ศึกษาต่อแล้วเข้าสอบในปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙ ที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ได้อีก ๒ ประโยคเป็นเปรียญธรรม ๕ ประโยค และเข้าสอบครั้งสุดท้ายในปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ ที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ได้อีก ๓ ประโยคเป็นเปรียญธรรม ๘ ประโยค


ศาสนกิจ

     เมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสว่างลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะเลือกพระมหาเปรียญจากวัดโสมนัสวิหารมาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งขณะนั้นมีพระมหาเดช ฐานจาโร กับพระมหายัง เขมาภิรโต ได้ทูลปรึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ทราบว่าพระมหายังเชี่ยวชาญเทศนาจึงเป็นที่นิยมของคฤหัสถ์ แต่พระมหาเดชเป็นที่รักใคร่นับถือของเพื่อนบรรพชิตมากกว่า ที่สุดทรงตัดสินพระทัยตั้งพระมหาเดชเป็นพระราชาคณะไปครองวัดเทพศิรินทราวาสตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๗ พระมหายังจึงอยู่วัดโสมนัสวิหารต่อมา จนได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕ ตราบจนมรณภาพ ในสมัยของท่านวัดโสมนัสวิหารเจริญรุ่งเรืองมากเพราะท่านเชี่ยวชาญในการแสดงธรรมและการปฏิสังขรณ์

     ท่านเห็นชอบให้พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ) สร้างอาคารเรียนขึ้นในวัดเพื่ออุทิศแก่คุณหญิงพึ่ง อาคารนี้ได้รับพระราชทานนามว่า "สาลักษณาลัย" ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นสถานศึกษาตั้งแต่วันนั้น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๗๑  เป็น เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
 เจ้าคณะใหญ่ผู้ช่วยคณะธรรมยุติกนิกาย

มรณกาล


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต) เริ่มอาพาธด้วยโรคอัมพาตมาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ จนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เวลา ๒๐.๒๐ น. สิริอายุได้ ๗๙ ปี ๓๒๒ วัน ในวันต่อมา เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จแทนพระองค์ไปสรงน้ำศพ ได้รับพระราชทานโกศไม้สิบสองฉัตรเบญจา ๑ สำรับ และโปรดให้มีพระสวดอภิธรรมเวลากลางคืนมีกำหนด ๑๕ วัน

     วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ วันต่อมา เวลา ๑๕.๐๐ น. พนักงานเชิญโกศศพขึ้นรถจตุรมุข ไปสมทบกับขบวนศพพระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส) เข้าประตูสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส เวียนศพรอบเมรุแล้วยกขึ้นตั้งบนเชิงตะกอน ถึงเวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพแล้วเสด็จกลับ วันที่ ๖ เมษายน เวลา ๗:๐๐ น. เจ้าภาพเก็บอัฐิ

สมณศักดิ์


๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมรโมฬี
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็น เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ตรีปิฎกธรา มหาธรรมกถึกคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกษาจารย์ สุนทรญาณนายก ตรีปิฎกมุนี มหาธิบดีศร บวรสังฆารามคามวาสี
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายเหนือ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบุลยปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูสิต อุดรทิศคณะฤศร บวรสังฆารามคามวาสี
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น สมเด็จพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะใหญ่ผู้ช่วยคณะธรรมยุติกนิกาย ที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธสิริมธุรธรรมวาที คัมภีรญาณปริยัติโกศล วิมลศีลาจารวัตร์ เขมาภิรัตบริษัทประสาทกร ธรรมยุกติกคณิศรมหาสังฆนายก

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook