พระราชสังวรวิมล (แช่ม ธมฺมานนฺโท) | พระสังฆาธิการ

พระราชสังวรวิมล (แช่ม ธมฺมานนฺโท)


 
เกิด ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔
อุปสมบท ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔
มรณภาพ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดนวลนรดิศ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 554

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสังวรวิมล มีนามเดิมว่า แช่ม เอี้ยวสำราญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นชาวธนบุรี เกิดที่บ้านบางแวก (หลังวัดโตนดในปัจจุบัน) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๗ คน ของนายค้วนและนางยิ้ม เอี้ยวสำราญ

     ในสมัยก่อน การเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ ต้องไปเรียนจากวัดที่มีพระเป็นครูอบรมสั่งสอนเท่านั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ชายเท่านั้น เมื่อเยาว์วัยหลวงพ่อได้ศึกษาเบื้องต้นกับชายตาบอดทั้งสองข้าง ชื่อ “นายมา” ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน เป็นครูช่วยสอนให้จนสามารถอ่านออกเขียนได้พอสมควร จาก “ครูมา” ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนให้จนเติบโตพอเป็นกำลังให้บิดา-มารดาได้ ท่านเองก็ได้ช่วยโยมทั้งสองประกอบอาชีพ ซึ่งในสมัยนั้นทำสวนพูลเป็นส่วนใหญ่


บรรพชา

     ครั้นอายุ ๑๘ ปี จึงออกจากบ้านไปบรรพชาเป็นสามเณรในพทธศาสนา เมื่อวันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ วัดนวลนรดิศ ตำบลปากคลอง อำเภอภาษีเจริญ ธนบุรี โดยมี พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต) เป็นพระอุปชฌาย์

     หลังจากบวชเป็นสามเณรแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดนวลนรดิศเรื่อยมา โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระสาสนานุรักษ์ ให้การอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิริยามารยาท หรือในด้านภาษา หนังสือ พระอุปัชฌาย์เป็นผู้สอนภาษาขอมโบราณ ซึ่งสมัยนั้นนิยมกันมากจนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี เป็นการเรียนการสอนอย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งบางครั้งมีเพียงลูกศิษย์กับอาจารย์เพียงสอนคน เมื่อเรียนเสร็จแล้ว ท่านผู้สอนก็จะให้การอบรมในด้านความประพฤติ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ให้อีกด้วย เมื่ออายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ก็พร้อมอุปสมบทได้ต่อไปเลย


อุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี บริบูรณ์ ได้อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ณ พัทธสีมา วัดนวลนรดิศวรวิหาร ซึ่งสมัยนั้นยังเรียกว่า “วัดมะกอกใน” โดยมี พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต) เป็นพระอุปชฌาย์ พระปลัดจือ วัดนวลนรดิศ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์เที้ยม วัดนวลนรดิศ เป็นพระอนุสาสนาจารย์ และได้รับฉายาว่า “ธมฺมานนฺโท

     และจำพรรษาอยู่ที่วัดนวลนรดิศนี้ตลอดมา สมัยนั้นการเล่าเรียนของพระเป็นไปอย่างยากลำบาก สถานที่เรียนและพระที่จะมาสอนก็หายากท่านจำเป็นต้องไปเรียนนักธรรมในสำนักฝั่งพระนคร โดยเรียนที่วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ท่าเตียน) ซึ่งขณะนั้น “พระวิเชียรกวี” (ฉัตร) จำพรรษาอยู่ที่วัดพระเชตุพนฯ มาก่อน เป็นครูผู้สอนนักธรรมอยู่ด้วย ท่านเป็นครูผู้ชำนาญด้านการสอนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ท่านไปเรียนอยู่หลายปี จนบางครั้งต้องเดินไปเอง อุตสาหะ วิริยะ จริงๆ จึงจะเกิดผลสำเร็จตามที่ปรารถณา เมื่อเห็นว่ามีความรู้ความสามารถพอสมควรก็สมัครสอบและสอบได้นักธรรมตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ จากนั้นโอกาสที่จะไปศึกษาต่อก็มีน้อย เนื่องจากทางไปเล่าเรียนยากลำบากทั้งไปและกลับขึงหยุดการเรียนเรื่องนักธรรม และมาศึกษาต่อด้านภาษาขอมกับอุปัชย์ คือ พระสาสนานุรักษ์จนมีความรู้ความสามารถอ่านเขียนได้คล่องแคล่ว แม่นยำ แม้กระทั่ง ท่องปาฏิโมกข์ ภาษาขอม และภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นการยากมากในสมัยนั้นที่จะศึกษากันให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างนี้ เมื่อท่านมีอายุพรรษามากขึ้น พระสาสนานุรักษ์พระอุปัชฌาย์ ก็มอบหน้าที่ให้ท่านเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดนวลนรดิศแทนพระอุปัชฌาย์ ซึ่งชราภาพมากแล้ว ตลอดมาเป็นเวลาหลายปี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าคณะตำบลปากคลองภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น สาธารณูปการอำเภอภาษีเจริญ หนองแขม
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น กรรมการสถาบริหารการคณะสงฆ์ธนบุรี

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๔๖๒  เป็น ผู้อุปการะโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น ประธานกรรมการดำเนินการการสอบธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศีลคุณธราจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศีลคุณธราจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเทียบเปรียญ ที่ พระนรดิศคุณาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสังวรวิมล โสภณสิกขการ ไพศาลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๔
www.web-pra.com
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook