พระเทพวัชราภรณ์ (ต้าน ธมฺมปาโล) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวัชราภรณ์ (ต้าน ธมฺมปาโล)


 
เกิด ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๕
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
วัด วัดสีตลาราม
ท้องที่ ตาก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,089

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม
 เจ้าคณะจังหวัดตาก - กำแพงเพชร - สุโขทัย - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสงฆ์วิจิตร ฐานานุกรมใน พระพรหมมุนี (ผิน สุขใส) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระครูสัญญบัตรชั้นเอก ที่ พระครูสีตลาภิรัต
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวัชรบุราจารย์ ยติธรรมบริหาร ธรรมิกคณิสสร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวัชราภรณ์ สุนทรธรรมภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชราภรณ์ สุนทรธรรมสมาจาร บริหารกิจจานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๖
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook