พระเทพวรเวที (วิน โฆสิโต ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรเวที (วิน โฆสิโต ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
วัด วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 1,062

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวรเวที มีนามเดิม วิน ศัตรูคร้าม เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ปีวอก ณ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดหนองกลาง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูอดุลวิริยกิจ (ผัน) วัดมเหยงค์ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ และมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดหนองกลาง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูอุดมนครกกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระครูอดุลวิริยกิจ วัดมเหยงค์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดสำรวย ปาสาทิโก วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังเดิม


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดหนองกลาง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดตะโหนดตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๑๔ สำเร็จ การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๔ (มศ.๓)
พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดตะโหนด
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอนครหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีนครอุดมกิจ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูอุดมนครคณารักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณไตรโลก [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมคณี โบราณราชธานีกิจจาธร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเวที ชินสีห์ ธรรมโสภณ โกศลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๕
วัดใหญ่ชัยมงคล
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook