สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๗)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๗๕
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๙๕
มรณภาพ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
วัด วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,325

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า แสง เป็นชาวตำบลนางเลิ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับ พ.ศ.๒๓๗๕


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส แล้วย้ายมาอยู่วัดราชบุรณะเมื่ออายุได้ ๑๕ ปี

     ปีชวด พ.ศ. ๒๓๙๕ ได้อุปสมบทในรามัญนิกาย โดยมี พระคุณวงศ์ (จุลนาค) วัดบวรมงคลราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

     ศึกษาพระปริยัติธรรมจนอายุได้ ๑๘ ปีจึงเข้าสอบที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เป็นสามเณรเปรียญธรรม ๓ ประโยคในครั้งนั้น พ.ศ. ๒๔๐๐ เข้าสอบอีก ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ได้เพิ่มอีก ๒ ประโยค เป็นเปรียญธรรม ๕ ประโยค ต่อมาปีระกา พ.ศ. ๒๔๐๔ เข้าแปลที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้อีก ๒ ประโยค เป็นเปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๔๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือ

มรณกาล


     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อาพาธเป็นลมแน่นหน้าอกตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๒ พระภิกษุในวัดจัดยาถวายแต่อาการไม่ทุเลา ถึงแก่มรณภาพในวันรุ่งขึ้นเวลา ๓ โมงเข้าเศษ สิริอายุได้ ๗๑ ปี ๑๖๘ วัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปพระราชทานน้ำสรงศพ พระราชทานโกศไม้สิบสอง ชั้นแว่นฟ้า ๒ ชั้น มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมวันละ ๘ รูป รับพระราชทานฉันเช้าเพลมีกำหนด ๓ เดือน

     วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๔ เจ้าพนักงานตั้งกระบวนเคลื่อนศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จากวัดราชบุรณฯ มาบรรจบกับกระบวนเคลื่อนศพพระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน) จากวัดพระเชตุพนฯ เป็นกระบวนเดียว ปยังเมรุ ณ สุสานวัดเทพศิรินทราวาส เวลาย่ำค่ำวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาทอดผ้าบังสุกุลและพระราชทานเพลิงศพ และวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เจ้าพนักงานเก็บอัฐิ นำขึ้นเสลี่ยงแล้วอัญเชิญกลับยังพระอารามเดิม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๐๔ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระปิฎกโกศล (อ่วม)
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระราชมุนี
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระโพธิวงศาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ญาณวิสารทะนายก ตรีปิฎกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายใต้ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูสิต ทักษิณทิศคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี ได้รับตาลปัตรแฉกพื้นขาวปักดิ้นเลื่อม
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ผู้ช่วยฝ่ายเหนือ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกวิทยาคุณ วิบุลยคัมภีรญาณสุนทร มหาอุดรคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลย์สุนทรนายก ตรีปิฎกวิทธยาคุณ วิบุลย์คัมภีรญาณสุนทร มหาอุดรคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook