พระธรรมราชานุวัตร (ต่าย วารโณ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมราชานุวัตร (ต่าย วารโณ ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๗๐
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๙๐
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑
วัด วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมราชานุวัตร มีนามเดิมว่า ต่าย เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๗๐ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน จ.ศ. ๑๑๘๙ แต่บางแห่งว่าเกิดวันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๗๐ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ชาติภูมิอยู่ที่ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     เมื่อายุได้ ๑๐ ปี ได้เข้าศึกษาในสำนักของพระอาจารย์ปิ่น ซึ่งเป็นลุงบวชอยู่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ต่อมาได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ทรงให้ท่านหัดเล่นโขน เมื่อสิ้นพระชนม์จึงกลับไปอยู่บ้าน ต่อมาโยมได้นำท่านไปฝากกับพระมหาทับ พุทฺธสิริ


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ณ วัดราชาธิวาส โดยมี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะยังทรงผระผนวช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอริยมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมสัศวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

     ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมกับอาจารย์หลายท่าน เช่น พระอริยมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) อาจารย์นุชพี่ชายของพระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) และอาจารย์ทอง เข้าสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค หลังจากย้ายตามพระอริยมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) มาอยู่วัดโสมนัสราชวรวิหารแล้วได้เข้าสอบอีก ได้เปรียญธรรม ๔ ประโยคขณะเป็นพระสมุห์ และได้เปรียญธรรม ๗ ประโยคขณะเป็นพระครูวินัยธร ถึงปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้เข้าสอบอีกเป็นครั้งสุดท้าย ได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค ปีต่อมาทรงตั้งเป็นพระราชาคณะและเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๔๑  เป็น เจ้าคณะกรุงเก่า

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระธรรมราชานุวัตร อาพาธด้วยไข้ทรพิษ แพทย์จัดยาถวายจนอาการทุเลาลง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแพทย์หลวงมารักษา ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ อาการกลับทรุดลง ฉันยาแล้วก็ไม่ทุเลา จนถึงแก่มรณภาพในตอนเช้าเวลา ๔ โมง ๔๐ นาที ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ (บางแห่งว่าวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์) ปีจอ พ.ศ. ๒๔๔๑ (นับแบบปัจจุบันตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๔๒)

สมณศักดิ์


เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระอริยมุนี (ทับ พุทฺธสิริ)
เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระพรหมมุนี (ทับ พุทฺธสิริ)
พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระญาณรักขิต
พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติ สรรพอัตถโกศล พหลสมณเดช คณเชฐมหานายก คณวาจกปิฎกวรานุรักษ สงฆกิจพิทักษอรรคมหาประธานาธิบดี บุราณราชธานีนครเขตร คตสมณสงฆมเหศวรเนตา ทวาราวดีศรีอยุทยา นิสิตารามคามวาสี
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑ เป็น ยศเสมอเจ้าคณะอรัญวาสี (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษ) ที่ พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติ สรรพอัตถโกศล พหลสมณเดช คณะเชฐมหานายก คณวาจกปิฎกวรานุรักษ์ สงฆกิจพิทักษ์อรรคมหาประธานาธิบดี บุราณราชธานีนครเขตร คตสมณสงฆ์มเหศวรเนตา ทวาราวดีศรีอยุทยา นิสิตารามคามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook