สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย ป.ธ.๔)


 
เกิด ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๘๐
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๐๐
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,297

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า ก๋ง เป็นชาวบ้านรั้วใหญ่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๘๐ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา โยมมารดาชื่อสิงห์ โยมมารดาชื่ออิ่ม


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุย่าง ๑๔ ปี ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดสามพระยา

     เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี จึงอุปสมบท ณ วัดสามพระยา ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยมี พระนิโรธรังสี (เรือง) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดแฟงและพระสมุห์พูน เป็นคู่พระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายาว่า "อุทโย"


การศึกษา

     เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมในหลายสำนัก ได้แก่ สำนักอาจารย์ทอง ป.ธ.๗ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร สำนักพระมหาแดง สีลวฑฺฒโน ป.ธ.๘ ที่วัดสุทัศนเทพวาราม สำนักพระโหราธิบดี (ชุม) ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระโหราธิบดีได้ตั้งชื่อใหม่ให้ท่านว่า ฑิต

     ในปี พ.ศ.๒๔๐๙ การสอบบาลีสนามหลวงจัดขึ้น ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ท่านเข้าสอบแปลได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ในปีต่อ ๆ มาสอบตก จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้เข้าสอบอีกซึ่งจัดขึ้น ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ได้เพิ่มอีกประโยคหนึ่ง รวมเป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยค


ศาสนกิจ

     เมื่อแรกมาปกครองวัดมหาธาตุนั้น วัดอยู่ในช่วงทรุดโทรมอย่างหนัก ท่านได้พัฒนาวัดหลายประการจนกลับมาเป็นพระอารามที่รุ่งเรืองสง่างาม และได้เป็นแม่กองตรวจชำระพระสุตตันตปิฎกในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับ ร.ศ. ๑๑๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๖๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๖๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้

มรณกาล


     สมเด็จพระวันรัต มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เวลา ๐๗:๔๕ น. สิริอายุได้ ๘๖ ปี ๗ วัน

     เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เสด็จมาสรงน้ำศพ ได้รับพระราชทานโกศไม้สิบสอง ตั้งบนชั้น ๒ ชั้น มีฉัตรแวดล้อม ๗ คัน และโปรดให้มีพระสวดพระอภิธรรมและประโคมประจำศพมีกำหนด ๑๕ วัน ได้รับพระราชทานเพลิงศพในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ เมรุปูน วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๔ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระศรีสมโพธิ
พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระเทพโมฬี ตรีปิฎกธรา มหาธรรมกถึกคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระธรรมเจดีย์ กระวีวงษ์นายก ตรีปิฎกบัณฑิตย มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายเหนือ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต อุดรทิศคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒพงษ์ วิสุทธิสงฆ์ปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีร์ญาณสุนทร มหาทักษิณคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook