พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๖
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
วัด วัดอ่างทอง วรวิหาร
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระโพธิวงศาจารย์ นามเดิมว่า แผ้ว อัพพชาติ เกิดวันเสาร์ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๖ ณ บ้านฤาชัย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อนายสุดใจ โยมมารดาชื่อนางเจียม อัพพชาติ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ วัดฤาชัย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูอุเทศธรรมวินัย วัดฤาชัย เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ณ พัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมวโรดม (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพเมธี (เข้ม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดฤาชัย
พ.ศ. ๒๔๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๔๕๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น สมาชิกสังฆสภา

มรณกาล


     พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร ป.ธ.๓) มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สิริรวมอายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็น พระครูสังฆรักขิต
พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอุเทศธรรมวินัย
พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูวิเศษชยสิทธิ์
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธรักขิตมุนี วิสุทธวาที สังฆปาโมกข์
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีประสาธนสุตาคม อุดมปฏิปกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระโพธิวงศาจารย์ ญาณวิสุทธจริยาปรินายก ตรีปิฎกธรรมสุนทร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระโพธิวงศาจารย์ ญาณวิสุทธจริยาปริณายก ตรีปิฎกธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๖
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook