พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพกิตติโสภณ มีนามเดิมว่า สมบูรณ์ เชื้อไธสง เกิดเมืือวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะแม ที่บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โยมบิดาชื่อนายชู เชื้อไธสง โยมมารดาชื่อนางทองดี เชื้อไธสง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก ณ วัดสระเพลง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี หลวงพ่อจีน วัดสระเพลง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีเถาะ ณ พัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ เมื่อยังทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีวิสุทธิโมลี (ฉลาด บุญลอย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระกิตติวงศ์เวที (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สอบได้ ประกาศนียบัตรครูพิเศษ ประถม (พ.ป.)
สอบได้ ประกาศนียบัตรครูพิเศษมูล (พ.ม)
พ.ศ. ๒๔๘๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๐๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ประธานกรรมการอำนวยการวัดวชิรธรรมปทีป
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น หัวหน้ากองกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเลขาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗) ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อเวลา ๒๒.๒๐ น. สิริรวมอายุ ๗๙ ปี ๘ เดือน ๗ วัน พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิสมโพธิ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเวที ศรีวิเทศศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติโสภณ โกศลวิเทศศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๙๔
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook