พระเทพสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดบึง
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 1,613

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสีมาภรณ์ มีนามเดิมว่า นวล เสมสันเทียะ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านโคก ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โยมบิดาชื่อนายแบน โยมมารดาชื่อนางหมิ เสมสันเทียะ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดโคกสวาย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระมงคลสีหราชมุนี (เพ็ง) วัดบึง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ พัทธสีมาวัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระมงคลสีหราชมุนี (เพ็ง) วัดบึง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชสีมาภรณ์ (พุ่ม) วัดพระนารายณ์มหาราช เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอนุศาสนโกศล (ทอง) วัดอิสาณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบึง (วัดราษฎร์)
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระเทพสีมาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที ป.ธ.๗) มรณภาพเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ สิริรวมอายุได้ ๗๓ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติรามมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสีมาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสีมาภรณ์ สุนทรธรรมธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๓
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook