พระราชสุรวาที (ณรงค์ ปภสฺสรวํโส ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชสุรวาที (ณรงค์ ปภสฺสรวํโส ป.ธ.๔)


 
เกิด ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๘
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 5,194

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชสุรวาที มีนามเดิมว่า ณรงค์ ประไพพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพิมลธรรม (อาจ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมรัตนากร (สวัสดิ์) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพเวที (ทองคำ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชมงคลมุนี (คอน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูศรีชยาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริชัยโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุรวาที โมลีธรรมประสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รองเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครขอลาออกจากตำแหน่ง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook