พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทธจิตฺโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทธจิตฺโต ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดศรีอุบลรัตนาราม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมฐิติญาณ มีนามเดิมว่า สิงห์ ภาระมาตย์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเส็ง บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โยมบิดา ชื่อหน่วม โยมมารดา ชื่อแสง ภาระมาตย์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ วัดพระบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เจ้าคณะมณฑลอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าคณะตำบลเค็งใหญ่
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น ศึกษาอำเภออำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น พระวินัยธรจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น พระอุปัชฌาย์ ในคณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

มรณกาล


     พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทธจิตฺโต ป.ธ.๗) มรณภาพ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมอายุได้ ๗๙ ปี ๕ เดือน พรรษา ๕๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโอภาสธรรมญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศาสนดิลก [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุเมธี ศรีอุบลรัตนาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธี วิมลศีลดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมฐิติญาณ ปฏิภาณญาณโฆษิต วิจิตธรรมาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook