พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขโณ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขโณ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๙๗ ปี
อุปสมบท ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๗๗
มรณภาพ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดกลาง
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า สุข กายาผาด เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล บิดาชื่อ นายนนท์ กายาผาด มารดาชื่อ นางแพง กายาผาด ภูมิลำเนา หมู่ที่ ๕ บ้านบึงวิชัย ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดวิเศษไชยาราม ตำบลวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูกาฬสินธุ์ธวาจารย์ (ติ่ง ธรรมปัญโญ) วัดกลางกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบ้านบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดวิเศษไชยาราม จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น


ความชำนาญ

สามารถอ่าน-เขียน อักษรลาว อักษรธรรม หนังสือผูก ได้เป็นอย่างดียิ่ง
มีความเชี่ยวชาญในการปกครองคณะสงฆ์
การศึกษาพระธรรมวินัย
งานด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีโบราณ
งานเขียนรวบรวมเอกสารหนังสือโบราณ ผญา-สุภาษิต
งานสาธารณูปการ


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับคัดเลือกให้เป็นพระนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ให้ได้ รับเข็มและโล่เกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ส่งเสริม และ อนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๓๕ จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับไว้ใน พระราชานุเคราะห์ โดยให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพอนามัย จากคณะ แพทย์ในพระองค์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น ศึกษาธิการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ในเขตอำเภอเมือง
พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักวัดวิเศษไชยาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลาง
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกลางกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดกลางกาฬสินธุ์

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ประธานอำนวยการอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.บ.ต.) กาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ประธานโครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนของจังหวัดทุกโครงการ
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ประธานอำนวยการพระธรรมทูต จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ประธานจัดหาทุนสงเคราะห์นักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ประธานพระนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

งานแต่งหนังสือ

  • พ.ศ. ๒๕๑๓ แต่งหนังสืออานิสงส์การสร้างพระอุโบสถ พิมพ์แจก ๒.๐๐๐ เล่ม
  • พ.ศ. ๒๕๑๕ แต่งหนังสือคู่มือพ่อบ้าน พิมพ์แจก ๕,๐๐๐ เล่ม
  • พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่งหนังสือสาสน์วัดกลาง พิมพ์แจก ๒,๐๐๐ เล่ม และแต่งหนังสือคู่มือ ปฏิบัติกรรมฐานแบบดั้งเดิมขั้นพื้นฐาน พิมพ์แจก ๑,๐๐๐ เล่ม
  • พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่งหนังสือ หลักการแต่งกาพย์ กลอนต่างๆ พิมพ์แจก ๑,๐๐๐ เล่ม
  • พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่งหนังสืออุบาทว์ ๘ ประการ จำนวน ๓,๐๐๐เล่ม
  • พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่งหนังสือบาลีไวยากรณ์ พิมพ์ขึ้นเป็นคู่มือครูและผู้เรียนปริยัติธรรม จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
  • นอกจากนี้ยังมีหนังสือเบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้อื่นๆ อีกมากมาย และพิมพ์เพื่อแจกประชาชนในโอกาสต่างๆ และที่สำคัญคือ รวบรวมผญาสุภาษิต คำสอนโบราณ ให้จัดพิมพ์แจก ในงานฉลองอายุครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี พระเทพวิสุทธาจารย์ (สุข สุขโณ) เมื่อ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

งานส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

  • พ.ศ. ๒๕๑๕ ก่อตั้งศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ขึ้นที่วัดกลางกาฬสินธุ์ เพื่อให้ภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานขั้นพื้น ฐานอย่างถูกวิธี ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
  • พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ริเริ่มอนุรักษ์ที่สาธารณประโยชน์ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดที่มิ ใช่เจ้าของ เพื่อให้เป็นสมบัติของสาธารณชน และเชิญชวนให้ร่วมกัน ปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

มรณภาพ


     พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขโณ ป.ธ.๔) ละสังขารเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๑๔ น. ที่ห้องไอซียู โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สิริอายุรวม ๙๗ ปี พรรษา ๗๗

     โดยพระธรรมวงศาจารย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพอนามัยจากคณะแพทย์ในพระองค์ ในปี ๒๕๓๙ จากนั้นคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ถวายการรักษาอาการอาพาธที่ห้องไอซียูมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยโรคชรา และโรคภูมิแพ้จนกระทั่งมรณภาพอย่างสงบ ท่ามกลางความเสียใจบรรดาญาติ ลูกหลานและศิษยานุศิษย์จำนวนมาก รวมถึงคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาตลอดระยะเวลา ๕ ปี

     สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพระธรรมวงศาจารย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุขุมวาทวรคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุขุมวาทเวที [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพรหมจริยคุณ วิบุลคัมภีรญาณวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธาจารย์ ศาสนภารธุราทร บวรธรรมนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวงศาจารย์ สุวิธานปริยัติกิจ อนุสิฐธรรมสุนทร ปสาทกรภาวนาวิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook