พระธรรมปาโมกข์ (สุวรรณ กญฺจโน ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปาโมกข์ (สุวรรณ กญฺจโน ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐
พรรษา ๗๔
มรณภาพ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วัด วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมปาโมกข์ มีนามเดิมว่า สุวรรณ นันทแสง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙ วันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะโรง บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โยมบิดา ชื่อโปง โยมมารดา ชื่อทุม นันทแสง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ (อายุ ๑๖ ปี) ณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร โดยมี พระญาณรักขิต (หรั่ง) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ พัทธสีมาวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี พระศาสนโศภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระธรรมปาโมกข์ (สุวรรณ กญฺจโน ป.ธ.๘) มรณภาพ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สิริอายุ ๙๕ พรรษา ๗๔

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราลังการ ปริยัติวิสารสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาจารย์ ตรีปิฎกธารธรรมโกศล โสภณปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปาโมกข์ ยุตโยคญาณดิลก ไตรปิฎกธารี ศรีธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook