พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย)


 
เกิด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๔
อายุ ๙๒ ปี
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖
วัด วัดศรีเทพประดิษฐาราม
ท้องที่ นครพนม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสิทธาจารย์ มีนามเดิมว่า จันทร์ สุวรรณมาโจ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะเส็ง ณ บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ วงศ์เสนา สุวรรณมาโจ มารดาชื่อ ไข สุวรรณมาโจ

     ในวัยเยาว์ เด็กชายจันทร์ สุวรรณมาโจ มีสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรง เพราะป่วยเป็นโรคหืด ครั้นเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาโรคนี้ก็หายขาดไป จนกระทั่งท่านมีอายุได้ ๖๐ ปี โรคนี้ก็กลับกำเริบขึ้นมาอีก พ.ศ. ๒๔๓๑ เด็กชายจันทร์ ได้เรียนหนังสืออักษรไทยน้อย หัดเขียนหัดอ่านจากหนังสือผูกโบราณ วรรณคดีพื้นบ้านซึ่งประชาชนในสมัยนั้นนิยมอ่านกันมาก


การศึกษาเบื้องต้น

     พ.ศ. ๒๔๓๐ อายุได้ ๗ ปี ได้ศึกษาอักษรสมัยเบื้องต้น คือ หนังสือไทยน้อย หนังสือธรรม หนังสือขอม หนังสือไทยใหญ่ จากสำนักพระอาจารย์เคน อุตฺตโม วัดโพนแก้ว ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จนมีความรู้อ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นที่น่าเชื่อถือและพอใจของคนในอำเภอท่าอุเทนสมัยนั้น


บรรพชาอุปสมบท

     พ.ศ. ๒๔๓๔ อายุได้ ๑๐ ปี บรรพชาเป็นสามเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่โยมบิดาที่ถึงแก่กรรม ณ วัดโพนแก้ว ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี พระขันธ์ ขนฺติโก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระหนู วิริโย เป็นผู้ให้สรณะและศีล

     พ.ศ. ๒๔๔๔ อายุได้ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดโพนแก้ว ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี พระเหลา ปญฺญาวโร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเคน อุตฺตโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระหนู วิริโย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "เขมิโย"

     พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้รับการทำทัณหิกรรมเป็นพระธรรมยุต ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระสังฆรักขิโต (พูน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปัญญาพิศาลเถร (หนู) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประจักษ์อุบลคุณ (สุ้ย) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "เขมิโย"


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๔๔ ศึกษาบทสวดมนต์น้อย บทสวดมนต์กลาง บทสวดมนต์หลวง หลักธรรมคัมภีร์สังคหปาฏิโมกข์ บาลีไวยากรณ์คัมภีร์มูลกัจจายน์จนจบนามกัปปะ จากสำนักพระอาจารย์เคน อุตฺตโม

     พ.ศ. ๒๔๔๕ ศึกษาหลักธรรมและคัมภีร์วิชาเดิม ในสำนักวัดพระอินทร์แปลง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

     พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๕๘ ศึกษาวิชาธรรม-พุทธประวัติ-พระวินัย-เรียงความแก้กระทู้ธรรม ที่วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สอบความรู้นักธรรมชั้นตรีได้ จนได้รับคำชมเชยจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี และศึกษาการแสดงธรรมด้วยปฏิภาณโวหาร จากสำนักพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์) วัดบรมนิวาส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าคณะแขวงเมืองนครพนม
พ.ศ. ๒๔๖๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ทั้งสองนิกาย)
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑ (ธ)

มรณกาล


     พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย) มรณภาพ ด้วยโรคชรา ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ สิริรวมอายุได้ ๙๒ ปี พรรษา ๗๒ ศพของหลวงปู่เจ้าคุณ ได้เก็บรักษาไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเรื่อยมา

     จนถึงวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่าน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ทางฝ่ายคณะคณะสงฆ์ ก็มี สมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระเถรานุเถระและคณาจารย์ทั่วประเทศ ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เหลือคณานับ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสีลสัมบัน
พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสารภาณพนมเขต
พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสารภาณมุนี ศรีพนมเขตสุทธิศักดิ์พิเศษคณาภิบาล สังฆวราหะ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสรภาณมุนี ศรีพนมเขต สุทธิศักดิ์คณาภิบาล สังฆปาโมกข์
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธาจารย์ ปฏิภาณธรรมโกศล มหาชนปสาทกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook