พระเทพญาณวิศิษฏ์ (เปลี่ยน ญาณฐิโต ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณวิศิษฏ์ (เปลี่ยน ญาณฐิโต ป.ธ.๕)


 
เกิด ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๕๗
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณวิศิษฏ์ มีนามเดิมว่า เปลี่ยน ศรปัญญา เกิดวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่บ้านบุยาว ตำบลกล้วยกว้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ฝากให้เป็นศิษย์ท่านมหาทองดี ไปศึกษาปริยัติธรรมที่จังหวัดปราจีนบุรี

     เบื้องแรกไปพำนักอยู่ ณ วัดสระข่อย ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ได้บรรพชาเป็นสามเณรจำพรรษาที่วัดสระข่อย ๑ พรรษา และต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ย้ายไปจำพรรษา อยู่วัดปะกอกสีมาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธีบวชใหม่เป็นธรรมยุต โดยมี พระปราจีนมุนี ศรีอุทัยพิศคณาจารย์ สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธ) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะโรง ณ พระอุโบสถวัดบวรมงคล แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระญาณรักขิต (หรั่ง ป.ธ.๕) วัดบรมนิวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาไข อุปติสฺโส ป.ธ.๖ วัดบวรมงคล เป็นกรรมวาจาจารย์ พระมหาผล ฐานิสฺสโร ป.ธ.๖ วัดบวรมงคล เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๓ จบชั้น ประถมบูรณ์ จาก โรงเรียนประจำตำบล ตำบลกล้วยกว้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดปะกอกสีมาราม
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดปะกอกสีมาราม
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนสาขาวัดบวรมงคล ตำบลบางพลัด อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนสาขาวัดบวรมงคล ตำบลบางพลัด อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนสาขาวัดบวรมงคล ตำบลบางพลัด อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระเทพญาณวิศิษฏ์ (เปลี่ยน ญาณฐิโต ป.ธ.๕) มรณภาพเมื่อปั พ.ศ.๒๕๔๐ สิริอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูมงคลญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณเวที [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรญาณมุนี ศรีธรรมคณานุสิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณวิศิษฏ์ ปริยัติกิจธรรมสาธก ศาสนดิลกภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
วัดบวรมงคลราชวรวิหาร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook