พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินฺทริโย) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินฺทริโย)


 
เกิด ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดศรีธรรมาราม
ท้องที่ ยโสธร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,035

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสังวรญาณ มีนามเดิมชื่อ พวง ลุล่วง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ ที่บ้านศรีฐาน ตำบลกระจาย อำเภอลุมพุก จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร) บิดาชื่อนายเนียม ลุล่วง มารดาชื่อนางบัพพา ลุล่วง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดสระแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูพิบูลสมณกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ โบสถ์น้ำ วัดป่าบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจาร์อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจาร์ฝั้น อาจาโร เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า สุขินฺทริโย แปลว่า ผู้มีความสุขเป็นใหญ่


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีฐานใน
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะตำบลในเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอมรวิสุทธิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมภาณ ยโสธาการวิจิตร ธรรมิกคณิสสร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุธี ศรีธรรมคณานุสิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานนิวิฐ วิจิตรสีลคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๕
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook