พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐
พรรษา ๔๗
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, น.บ., ศษ.บ., น.ม.


VIEW : 3,830

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชธรรมาภรณ์ มีนามเดิมว่า ฉลอง ฤกษ์นาวี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ตรงกับวันศุกร์เดือน ๑ ปีวอก ณ บ้านเลขที่ ๒๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดโพธิ์ (กบเจา) ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูพุทธสิริวัฒน์ วัดโพธิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วัดโพธิ์ (ลิง) ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพุทธสิริวัฒน์ วัดโพธิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีธรรมโสภณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระประสิทธิสุตคุณ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระประสิทธิสุตคุณ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook