พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร)


 
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๐
มรณภาพ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖
วัด วัดประสิทธิเวช
ท้องที่ นครนายก
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ พัทธสีมาวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูศรัทธาภินันท์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดหร่าย พรหฺมโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการมั้ว เจ้าอาวาสวัดอรุณฉายาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช (ลาออก)
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าคณะตำบลบางปลากด

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูประสิทธิศีลวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook