พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
วัด วัดมหาวนาราม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,286

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (วัดราษฏร์)
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รองประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รองหัวหน้าพระธรรมฑูตจังหวัดอุบลราชธานี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูกิตติยาภรณ์โกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติญาณโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติรังษี โมลีธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติมุนี ศีลสมาจารสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๖
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook