พระเทพวิมลญาณ วิ. (ถาวร จิตฺตถาวโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิมลญาณ วิ. (ถาวร จิตฺตถาวโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๖
พรรษา ๔๒
มรณภาพ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, อ.บ.


VIEW : 787

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิมลญาณ วิ. มีนามเดิมว่า ถาวร วงศ์มาลัย เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบุตรของนายโส-นางศรีทา นาชัยเพชร โยมมารดาเสียชีวิตเมื่อคลอดท่าน นายนิ่ง-นางพั้ว วงศ์มาลัย จึงรับท่านไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ อายุ ๑๔ ปี ณ วัดบ้านปอแดง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม) วัดประชานิยม ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์

     แล้วไปจำพรรษาอยู่กับ พระครูวิจิตรบุญญาภรณ์ (บุญเคน จิตฺตปุญฺโญ) ซึ่งเป็นน้องชายของโยมแม่ศรีทา ที่วัดสำโรงยุทธาวาส จังหวัดอุดรธานี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมที่วัดโพธิสมภรณ์ ในช่วงนี้ท่านได้อยู่อุปฐาก พระเทพเมธาจารย์ (จันทร์ศรี จนฺททีโป) นานถึง ๖ ปี

     ต่อมาท่านย้ายไปจำพรรษา ณ วัดปทุมวนาราม

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพมงคลปัญญาจารย์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระญาณรักขิต (สายหยุด ปญฺญาสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๐ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จ ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) มหาวิทยาลัยสัมปูรณานันท์ สันสกฤต ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
 รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

มรณกาล


     พระเทพวิมลญาณ วิ. (ถาวร จิตฺตถาวโร ป.ธ.๓) มรณภาพเนื่องจากเลือดออกในสมอง ณ โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๑.๑๙ น. สิริอายุได้ ๖๓ ปี ๒๒๘ วัน พรรษา ๔๒ ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับศพไว้ในพระบราราชานุเคราะห์ ๗ วัน มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน มีกำหนด ๗ คืน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ ศาสนภารธุราทร ธรรมยุติกคณิสสร สังฆานุนายก ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนา ที่ พระภาวนาพิสาลเถร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนา ที่ พระพิสาลพัฒนาทร [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชพิพัฒนาทร บวรศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพวิมลญาณ สีลาจารดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook