พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง โฆสโก) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง โฆสโก)


 
เกิด ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๖๖
ลาสิกขา ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘
มรณภาพ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร
ท้องที่ สกลนคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,446

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธาจารย์ มีนามเดิมว่า กง รัตนะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บิดา นายบุญมี มารดา นางพัน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูพรรณานิคมมุณี วัดโพธิ์ชัย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูพรรณานิคมมุนี วัดโพธิ์ชัย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกว่า สุมโน วัดป่ากลางโนนภู่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระกู่ ธมฺมทินฺโน วัดป่ากลางโนนภู่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


เกียรติคุณ


พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
 เจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธาจารย์ มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร สิริอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพรรณานฤมิตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสกลธรรมคณี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชศีลโสภิต วิสิฐคุณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธาจารย์ ญาณวิสุทธิคุณ อดุลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอให้เจ้าคณะจังหวัดสกลนครดำรงตำแหน่งต่ออีก ๓ ปี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook