พระเทพมงคลญาณ (พิเชนทร์ ชินวํโส ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลญาณ (พิเชนทร์ ชินวํโส ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


VIEW : 883

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพมงคลญาณ มีนามเดิมว่า พิเชนทร์ สิงขรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล ที่บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บิดาชื่อนาย หล้า สิงขรณ์ มารดาชื่อ นางแก้ว สิงขรณ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ (อายุ ๑๗ ปี) ณ พัทธสีมาวัดสว่าง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระเทพบัณฑิต ขณะเป็นพระครูพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์

     มาอยู่วัดบวรมงคล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ (อายุ ๒๑ ปี) ณ พัทธสีมาวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชเมธาจารย์ ขณะเป็นพระสุมงคลมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (เติม) ขณะเป็นพระครูมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๑ จบชั้น ม.๔ โรงเรียนบ้านดอนธาตุ
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๖ เรียนจบ ไวยากรณ์
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระเทพมงคลญาณ มรณภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สิริอายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูมงคลญาณ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะสามัญ ที่ พระกิตติสารสุธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมกวี ศรีปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลญาณ ปรีชาญาณวิมล โสภณปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook