พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
วัด วัดมณีวนาราม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเสนานี มีนามเดิมว่า กิ่ง นิลดำอ่อน เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ปีขาล ณ บ้านทุ่งบอนหมู่ ๒ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อนายพั่ว มารดาชื่อ นางกอง นิลดำอ่อน อาชีพทำนา เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ อายุ ๑๙ ปี โดยมี พระครูวิจิตรธรรมภาณี(พวง ธมฺทีโป) ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ พัทธสีมาวัดบ้านโนนบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูวิจิตรธรรมภาณี (พวง ธมฺมทีโป) วัดมณีวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการลา วัดวารินทราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอินทสารคุณ วัดบุ่งหวาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักวัดมณีวนาราม อุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักวัดทองนพคุณ ธนบุรี (ปัจจุบันคือ กรุงเทพมหานคร)
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักวัดทองนพคุณ
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักวัดทองนพคุณ
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักวัดทองนพคุณ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น สาธารณูปการจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๐

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมธรรม-บาลีที่วัดมณีวนาราม

มรณกาล


     พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล) อาพาธด้วยโรคชรา มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๑๗.๔๕ น. สิริรวมอายุได้ ๙๒ ปี ๑๑ เดือน ๘ วัน พรรษา ๗๒

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิจิตรธรรมภาณี
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับราชทินนามใหม่ ที่ พระเมธีรัตโนบล โศภนญาณประยุต สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระรัตนมงคลเมธี สมณธรรมจารีสุนทร อุบลราชธานียติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลเมธี อุบลราชธานีวรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานี นรสีห์ธรรมนิวิฐ สาธุกิจวิริยาธิการ ศาสนภารธุราธร มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook