พระเทพวรมุนี (เสน ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรมุนี (เสน ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๒
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดมหาพุทธาราม
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวรมุนี มีนามเดิมว่า เสน ใยขันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย ที่บ้านโนนสูง หมู่ ๗ ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โยมบิดาชื่อนายพิมพ์ โยมมารดาชื่อนางผุย ใยขันธ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ อายุ ๑๖ ปี ณ วัดสำโรงใหญ่ ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูเทวราชกุญชร (จูม) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ อายุ ๒๑ ปี ณ พัทธสีมาวัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมปหังษนาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยสังวร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุตธนวัฒน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สอบได้ ครูพิเศษมัธยม (พ.ม)
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้อำนวยการศึกษาประจำวัดมหาพุทธาราม

มรณกาล


     พระเทพวรมุนี (เสน ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมจินดามหามุนี ศรีสะเกษ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชจินดามุนี ศรีสะเกษคณดิลก ตรีปิฎกธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรมุนี ศรีปริยัติวิสิฐ สิกขกิจวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook