พระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
พรรษา ๗๑
มรณภาพ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖
วัด วัดศรีจันทร์
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพบัณฑิต มีนามเดิมว่า อินทร์ สินโพธิ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล ที่บ้านในนาแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น


บรรพชาอุปสมบท

      บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ (อายุ ๑๖ ปี) ณ วัดสว่างวงษ์ บ้านปอแดง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระอธิการท้าวน้อย เป็นพระอุปัชฌาย์

     หลังจากบวชแล้วก็ได้ศึกษาการอ่าน เขียน ที่จังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นยังไม่เจริญรุ่งเรืองมากนัก จนในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ สามเณรอินทร์ จึงได้กราบลาครูบาอาจารย์ ย้ายสำนักไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ สำนักเรียนวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร พร้อมกับสามเณรรุ่นเดียวกันจำนวน ๑๐ รูป

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ (อายุครบ ๒๐ ปี) ณ พัทธสีมาวัดบรมนิวาส โดยมี พระเมธาธรรมรส (เสาร์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอมราภิรักขิต (ไชย) เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูพินิตวิหารการ(ขำ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ถิรเสวี

     ตั้งแต่อุปสมบทปีแรก ก็ได้มุมานะศึกษาเล่าเรียน จนสอบได้เปรียญธรรมสนามหลวงและได้เป็น “พระมหาอินทร์ ถิรเสวี” พ.ศ. ๒๔๖๕ และสอบเปรียญธรรม ๕ ประโยค ได้ใน พ.ศ. ๒๔๖๗ สำนักเรียนวัดบรมนิวาส หลังจากได้เป็นเปรียญธรรม ๕ ประโยคซึ่งสมัยนั้นนับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี

     พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้ถูกส่งให้ไปช่วยกิจการคณะสงฆ์ที่วัดมะกอก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งพระอริยคุณาธาร (อุ่น สุวณฺโณ) ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคำสั่งให้ไปรับตำแหน่งรองเจ้าคณะมณฑลอุดร จึงได้นิมนต์ พระมหาอินทร์ ถิรเสวี เปรียญธรรม ๕ ประโยค ไปเป็นครูสอนแทนที่วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๗๗ ซึ่งในขณะที่ท่านเป็นครูสอนปริยัติธรรมที่วัดเจดีย์หลวงก็ได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้รับการแนะนำในข้อวัตรปฏิบัติแบบกรรมฐานเป็นอันมาก นอกจากนี้ยังปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดราชบุรี ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูฐานานุกรม ของท่าน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ที่ “พระครูวินัยธร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (วัดราษฏร์)
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ทั้งสองนิกาย)
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๗๗  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมที่วัดเจดีย์หลวง
พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดศรีจันทร์

มรณกาล


     พระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น สิริรวมอายุได้ ๙๑ ปี พรรษา ๗๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิศาลสารคุณ
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลสารคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพบัณฑิต วิจิตรธรรมภาณี ตรีปิฎกลังการวิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๙
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook