พระเทพวราภรณ์ (ผุย คตญาโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวราภรณ์ (ผุย คตญาโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๕
พรรษา ๔๑
มรณภาพ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวราภรณ์ มีนามเดิมว่า ผุย สายกาลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ณ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร บิดาชื่อ นายพันทอำมาตย์ สายกาลย์ มารดาชื่อ นางพันทอำมาตย์ (สิงห์ทอง) สายกาลย์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมี พระเทพเมธี (อ้วน ติสฺโส) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ พัทธสีมาวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเนกขัมมมุนี (เสน) วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปทุมธรรมธาดา (หนู) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดบุญมี เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 สมาชิกสังฆสภา

มรณกาล


     พระเทพวราภรณ์ (ผุย คตญาโณ ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ สิริรวมอายุได้ ๖๒ ปี พรรษา ๔๑

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติเวที
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราภรณ์ ธรรมนีติปกรณ์โกศล วิมลญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook