พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดเหนือ
ท้องที่ ร้อยเอ็ด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., ศน.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชธรรมานุวัตร มีนามเดิมว่า เลื่อน เวียงดอนก่อ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อ พ่อทุย เวียงดอนก่อ โยมมารดาชื่อ แม่พุธ เวียงดอนก่อ (ไชยกาศ)


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ พัทธสีมาวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระปลัดแก้ว อุปติสุโส เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุกวโร


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบ้านเหล่าล้อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๒ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จ ปริญญาโท (M.A.) สาขาปรัชญา จาก มหาวิทยาลัยไมซอร์ ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดเหนือ
 เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
 เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)

มรณกาล


     พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) มรณภาพเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิริอายุรวม ๘๓ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ ที่ พระครูคุณสารพินิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประภัสสรมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมานุวัตร ภัทรธรรมวราภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook