พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๙
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๙
พรรษา ๗๑
มรณภาพ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
วัด วัดมณีชลขันธ์
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวรคุณ มีนามเดิมว่า อ่ำ สุภสร เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๙ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๓๘ ร.ศ. ๙๕ ณ บ้านหนองไหล ตำบลหนองไหล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ หลวงสุโภระประการ (สอน สุภสร) มารดาชื่อ แก้ว สุภสร เป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับท่านเจ้าคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดศรีทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ตั้งแต่เป็นเปรียญ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่จังหวัดอุบลราชธานี

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) เมื่อครั้งยังเป็น พระครูวิจิตรธรรมภาณี เป็นอนุสาวนาจารย์ พระอุปัชฌายะได้ประทานฉายาให้ว่า "ภทฺราวุโธ"

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๗๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสิร้จันทรนิมิตร
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๑๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - อ่างทอง (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - สระบุรี - อ่างทอง (ธ)

มรณกาล


     พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ) ได้ถึงแก่การมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ สิริรวมอายุได้ ๙๒ พรรษา ๗๑

สมณศักดิ์


เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระญาณรักขิต (สิริจนฺโท)
เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชกวี (สิริจนฺโท)
พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศีลวรคุณ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศีลวรคุณ
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรคุณ อดุลธรรมปรีชา วิปัสสนาภารธุราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๙๖-๙๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook