พระเทพวรคุณ (พิมพ์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรคุณ (พิมพ์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๖)


 
เกิด ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๘
มรณภาพ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
วัด วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวรคุณ มีนามเดิมว่า พิมพ์ รัตนากาฬ เกิดวันศุกร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ณ บ้านตูมใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โยมบิดา ชื่อมี โยมมารดา ชื่อหล้า รัตนากาฬ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ อุโบสถวัดราษฎร์ธานี ตำบลบ้านซ่าว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พระธรรมขันธ์สุนทร (ม.ร.ว. เอี่ยม) เจ้าอาวาสวัดโพนทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์กิม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาพลอย เจ้าอาวาสวัดบ้านหมี่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดรัมภาราม
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร
 เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - สระบุรี - อ่างทอง (ธ)

มรณกาล


     พระเทพวรคุณ (พิมพ์ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

สมณศักดิ์


๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประสาธน์สารคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมโมลี ศรีประสาธน์ปัญญาภรณ์ อาทรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรคุณ อดุลธรรมปรีชา ปสาทกิจจานุกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๙
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๙๘-๙๙

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook