พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
อายุ ๘๙ ปี
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดอโศการาม
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพโมลี มีนามเดิมว่า สำรอง อุตตรนคร เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โยมมารดาชื่อ นิ่ม มีบ้านเดิมอยู่ที่อำเภอหนองสองห้อง และเป็นญาติกับพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) บิดาชื่อ สี อุตตรนคร


การศึกษาและอาชีพ

     เมื่ออายุ ๑๐ ปี ได้เข้ารับการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา ๑ จนถึง ๔ ที่โรงเรียนประชาบาล วัดพุทธวิสัยยาราม(วัดท่าน้ำพอง) หลังจากสำเร็จการศึกษาก็ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนเดิม ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๐ ท่านได้เดินทางมาเรียนต่อโรงเรียนช่างกลที่กรุงเทพฯ และต่อมาได้ย้ายไปอยู่ประจำที่โรงเรียนช่างกลยันตวิทยานุเคราะห์ และเมื่อจบการศึกษาก็กลับมาประกอบอาชีพขับรถที่อำเภอน้ำพอง


อุปสมบท

     ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ เมื่อท่านได้อายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบท ณ วัดพุทธวิสัยยาราม (วัดท่าน้ำพอง) โดยมี พระครูแก้ว วัดพิชัยพัฒนา เป็นพระอุปฌาย์ พระครูสมุห์ค้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูบุญตา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่านได้รับการญัตติใหม่เป็นธรรมยุติ โดยมี พระพรหมมุนี (ติสฺโส อ้วน) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส เป็นพระอุปฌาย์ พระคุณธรรมฐิติญาณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระญาณดิลก (พิมพ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า คุณวุฑฺโฒ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอโศการาม
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดอโศการาม

มรณกาล


     พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕) ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สิริรวมอายุได้ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศรีมหาเจติยาภิมณฑ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิศาลคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรคุณ อดุลธรรมวาที ตรีปิฎกภูษิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโมลี ศรีวิสุทธิธรรมธาดา ภาวนาวสีสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๐ ง, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
วัดอโศการาม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook