พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๖
พรรษา ๔๓
มรณภาพ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙
วัด วัดสุทธจินดา วรวิหาร
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมบัณฑิต มีนามเดิมว่า ญาณ ดาโรจน์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีชวด เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บ้านพนา ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระธรรมปาโมกข์ (อ้วน ติสฺโส) ภายหลังได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) ภายหลังเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระโพธิวงศาจารย์ เป็นพระอาจารย์ให้สรณะและศีล

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี ณ วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพรหมมุนี (อ้วน ติสฺโส) ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) ภายหลังเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระโพธิวงศาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๓ - ๔ - ๕ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙ - ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ประธานกรรมการจัดการโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๕

มรณกาล


     พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕) มรณภาพ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ สิริรวมอายุได้ ๖๓ ปี พรรษา ๔๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศาสนดิลก สาวกจริยาภิมณฑ์ อุบลราชธานี สังฆปาโมกข์
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพบัณฑิต วิจิตรธรรมภาณี ตรีปิฎิกาภิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมบัณฑิต วิวิธปรีชาญาณโกศล ยุวชนพุทธิประศาสนการี ตรีปิฎกคุณาภิภูสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook