พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕
อายุ ๙๗ ปี
อุปสมบท ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
พรรษา ๗๗
มรณภาพ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมสิทธาจารย์ มีนามเดิมว่า หนู กิ่งแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ บ้านโพนขวาว ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โยมบิดาชื่อนายสิงห์ กิ่งแก้ว โยมมารดาชื่อนางผุย กิ่งแก้ว


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดศรีทอง ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี เจ้าอธิการอุ่น จิตฺตปญฺโญ วัดเวฬุวัน เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เจ้าคณะแขวงสันกำแพง
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอจอมทอง
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

มรณกาล


     พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร ป.ธ.๕) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สิริรวมอายุได้ ๙๗ ปี พรรษา ๗๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิมลญาณประยุต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธาจารย์ ปฏิภาณธรรมนิวิฏฐ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิงหคณาจารย์ บริหารนวรัฐบุรี ภาณีอรรถธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิทธาจารย์ บริหารนวรัฐบุรี ศีลาจารโสภณ วิมลอรรถธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๖
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook