พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วัด วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


สถานะเดิม


     พระธรรมปริยัติมุนี มีนามเดิมว่า นวน คำก้อน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ ๑๑ บ้านโคกสว่าง ตำบลดอนนางหงษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ นายสด คําก้อน มารดาชื่อ นางกองศรี คําก้อน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดศรีมงคล ตําบลนาถ่อน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี เจ้าอธิการอวน โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ ณ พัทธสีมาวัดพระธาตพนมวรมหาวิหาร ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พระพนมเจติยานุรักษ์ (พระธรรมราชานุวัตร) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลดอนนางหงษ์อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดหายโศก จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดพันอ้น จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ครูใหญ่สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น ครูใหญ่สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีษะเกษจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีษะเกษ
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๓  เป็น อาจารย์บรรยายประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๐  เป็น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ประธานก่อตั้งและองค์อุปถัมภ์ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ประธานสภาวิทยาเขตหนองคาย

มรณกาล


     พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖) มรณภาพด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปรีชาญาณมุนี ธรรมวาที สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปรีชาญาณมุนี อิสาณปัจจันตคณาธิการ ธรรมปฏิภาณโศภิต ภาวนากิจสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี ศรีปริยัติวิธาน กิตติสารโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติมุนี ศีลาจารวิมล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook