พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วัด วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมปริยัติมุนี มีนามเดิมว่า นวน คำก้อน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ ๑๑ บ้านโคกสว่าง ตำบลดอนนางหงษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ นายสด คําก้อน มารดาชื่อ นางกองศรี คําก้อน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดศรีมงคล ตําบลนาถ่อน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี เจ้าอธิการอวน โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ ณ พัทธสีมาวัดพระธาตพนมวรมหาวิหาร ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พระพนมเจติยานุรักษ์ (พระธรรมราชานุวัตร) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลดอนนางหงษ์อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดหายโศก จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดพันอ้น จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ครูใหญ่สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น ครูใหญ่สำนักเรียนวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีษะเกษจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีษะเกษ
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๓  เป็น อาจารย์บรรยายประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๐  เป็น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ประธานก่อตั้งและองค์อุปถัมภ์ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ประธานสภาวิทยาเขตหนองคาย

มรณกาล


     พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖) มรณภาพด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปรีชาญาณมุนี ธรรมวาที สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปรีชาญาณมุนี อิสาณปัจจันตคณาธิการ ธรรมปฏิภาณโศภิต ภาวนากิจสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี ศรีปริยัติวิธาน กิตติสารโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติมุนี ศีลาจารวิมล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook