พระเทพสุธี (พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุธี (พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗)


 
เกิด ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดอนงคาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสุธี มีนามเดิมว่า พรหม แสงโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ณ บ้านเหล่าเสือโก้ก ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายเหลี่ยม แสงโชติ มารดาชื่อ นางทอง แสงโชติ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วัดมงคลนอก ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระอธิการศรี วัดมงคลนอก เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ พัทธสีมาวัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี เจ้าอธิการทัน วัดมงคลใน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการศรี วัดมงคลนอก เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น คณะพระวินัยธรชั้นต้น ภาค ๑
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น คณะพระวินัยธรชั้นอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑

มรณกาล


     พระเทพสุธี (พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ สิริรวมอายุได้ ๗๙ ปี ๑๑ เดือน ๒๗ วัน พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติวงศาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาประยุต สุทธปริยัติธร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook