พระครูวิมลนวการ (เผ้ง ทิฏฺฐธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิมลนวการ (เผ้ง ทิฏฺฐธมฺโม)


 
เกิด ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐
วัด วัดหน้าพระบรมธาตุ
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิมลนวการ มีนามเดิมว่า เผ้ง กาฬกาญจน์ เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ณ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของ นายกลับ กาฬกาญจน์ นางทองชุบ กาฬกาญจน์ (ณ นคร)


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ พัทธสีมาวัดหน้าพระบรมธาตุ โดยมี พระปลัดหมุ่น อิสฺสโร (พระครูกาแก้ว หรือ พระศรีธรรมราชมุณี ปริยัติธรรมวาที สังฆปาโมกข์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพลับ อิสฺสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้อุปสมบทเป็นภิกษุองค์ที่ ๓ ของอุปัชฌาย์ ปลัดหมุ่นสมัยนั้น ได้รับนามฉายาว่า ทิฏฺฐธมฺโม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๓  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปะ
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมุมป้อม
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางจาก (ธาราวดี)
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น สาธารณูปการ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระครูวิมลนวการ (เผ้ง ทิฏฺฐธมฺโม) ได้เกิดอาพาธโดยเป็นมะเร็งในหลอดเสียงอยู่หลายปี มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช อายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระธรรมธร ฐานานุกรมใน พระศรีธรรมราชมุณี ปริยัติธรรมวาที สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูสัญญบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูวิมลนวการ

ที่มา


kim2552.blogspot.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook